Название журнала на английском
Scientific journal ISSN 2542-0372

О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

Issue №1 in 2021

Sazhin A.E.
no name
Khavantseva S.V.
Merkulov A.V.
no name
Mamedova E.Y., Smirnykh R.S.
no name
Gladchenko U.S., Alekhnovich R.V., Davidovich T.V.
no name
Koptelov V.O., Tolkachev S.V.
Kudinova A.A., Ponomarenko O.A.
no name
Vaschekin T.A.
no name
Mamedova N.V., Ismailov B.G., Allakhverdieva N. .
Ivaney Z.A.
Kazakova E.A.
Rabovalyuk A.Y.
Belskiy E.P.

Учительская (статьи преподавателей)

no name
Chasovnikova N.V.
Gavrilyuk O.A.