Название журнала на английском
Scientific journal ISSN 2542-0372

О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

Issue №5 in 2021

no name
Astapenko A.A., Bozadzhiev V.Y.
no name
Zenchenko Y.D.
Omarova L.Z.
Akopyan S.A.
no name
Novoseltseva M.V.
no name
Rybkin S.S.
no name
Bobrova D.V.
no name
Klindukhova L.P.
no name
Gagina A.V.
Dolgatova P.A., Bobrov I.P., Lepilov A.V.
Pomazenko S.A., Bobrov I.P., Korsikov N.A.
Kazakova A.A., Bobrov I.P., Dolgatov A.Y.
Shtayda K.P.
Yarina T.M.